Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÌNH DỤC VÀ QUYỀN TÌNH DỤC TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hoàng Thị Hải Yến

Tóm tắt


Với quan điểm tiếp cận chủ đạo lấy con người là trung tâm của sự phát triển bền vững, phát huy tối đa nhân tố con người  vai trò là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần  của mọi tầng lớp nhân dân[1], bài viết đề cập đến góc độ pháp lý của quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình, một loại quyền nhân thân cần được bảo vệ bằng các biện pháp dân sự, hôn nhân gia đình cũng như các biện pháp pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


[1] Xem “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.


Toàn văn: PDF