Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Nguyễn Phương Thảo, Lê Khả Luận

Tóm tắt


Sáng chế là một trong những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển khoa học và công nghệ. Bảo hộ sáng chế bên cạnh việc bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu còn cần chú trọng cân bằng lợi ích chung của xã hội. Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hoá bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.


Toàn văn: PDF