Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Phan Thị Hồng

Tóm tắt


Luật nuôi con nuôi đã quy định rõ căn cứ của việc chấm dứt nuôi con nuôi, đồng thời Luật hôn nhân và gia đình cũng xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm chấm dứt quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi. Song, nghiên cứu Luật hôn nhân và gia đình và Luật nuôi con nuôi cũng như thực tiễn giải quyết của Tòa án đối với quan hệ này thấy còn có một số bất cập như: căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi trong Luật nuôi con nuôi và quy định về quyền và nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi tại Luật hôn nhân và gia đình không thống nhất; căn cứ mà Tòa án viện dẫn để giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi trong một số trường hợp chưa phù hợp pháp luật. Bài viết nhằm làm rõ thực trạng pháp luật về việc chấm dứt quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi thông qua thực tiễn giải quyết của Tòa án tại một số địa phương ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật.


Toàn văn: PDF