Chi tiết về Tác giả

Kazuki, Yoshikawa

  • S. 2(145) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Giao thương nội địa giữa khu vực Đông Bắc Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc vào nửa sau thế kỷ XVII./Internal trade between the Northeast region of Vietnam and Guangxi - China in the second half of the 17th century.
    Tóm tắt  PDF