Chi tiết về Tác giả

Trí, Võ Công

  • S. 5(112) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Hoạt động ngoại giao của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thời kỳ 1954-1975
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(135) (2017) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Làm gì để tăng cường thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa?/How to reinforce sovereignty over Paracel Islands ?
    Tóm tắt  PDF