Chi tiết về Tác giả

Phương, Trần Kỳ

 • S. 6(71) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nghiên cứu về ngôi đền Mỹ Sơn E1/A Study on the Mỹ Sơn E1 Temple
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cái ché trong đời sống văn hóa của người Cơ Tu và vai trò của nó trong “mạng lưới trao đổi hàng hóa miền xuôi-miền ngược”/The “jar” in cultural life of Cô Tu ethnic minority people and its role in the “lowland-highland barter network”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(122) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Khảo luận về kiến trúc đền-tháp Champa: Những minh văn có niên đại mới phát hiện và mối quan hệ của chúng với lịch sử nghệ thuật- tham chiếu nhóm tháp Hòa Lai và Pô Đàm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về mạng lưới giao thương miền ngược - miền xuôi ở Trung Bộ: Suy nghĩ lại "Mô hình trao đổi hàng hóa ven sông" của Bennet Bronson qua dẫn liệu khảo sát nhân học dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế./On the highland-lowland exchange network in Central Vietnam:...
  Tóm tắt  PDF