Chi tiết về Tác giả

Khanh (dịch), Trần Công

  • S. 1(78) (2010) - TƯ LIỆU
    Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á/The Ming Shi-Lu as a Source of Data for Southeast Asian History
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(80) (2010) - TƯ LIỆU
    Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á (tiếp theo)/Ming Shi-lu as a Source of Data for Southeast Asia History (Continued)
    Tóm tắt  PDF