Chi tiết về Tác giả

Mạnh, Nguyễn Văn

 • S. 5(76) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Văn hóa và lối sống đô thị Huế: Thực trạng và những vấn đề đặt ra/Culture and Urban Way of Life of Huế: Present State and Important Issues
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Xu hướng biển đổi văn hóa của các tộc người thiểu số ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay/Contemporary Trend Toward Cultural Changes of Ethnic Groups in Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(95) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Di sản nghệ thuật tạo hình của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế với hoạt động du lịch/Plastic art heritage of Cơ Tu people in Nam Đông District, Thừa Thiên Huế Province with tourism activities
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vai trò của các hình thức tự quản truyền thống trong sự phát triển bền vững xã hội ở vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu hiện nay/Roles of traditional forms of self-management in the stable development of current Cơ Tu society
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Biển Việt Nam - một số vấn đề về chủ nhân và lịch sử/The East Sea of Vietnam - Some issues on owners and history
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(136) (2017) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế./Child marriage and consanguineous marriage in the ethnic minority communities in province Thừa Thiên Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(140) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một số vấn đề về quan hệ tộc người vùng biên giới Việt-Lào ở tỉnh Thừa Thiên Huế. /Some issues on ethnic relations in the Vietnam-Laos border in the area of Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF