Chi tiết về Tác giả

Chính, Nguyễn Duy

 • S. 2(85) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những nghi vấn lịch sử về triều đại Quang Trung/Suspicions on the Reign of Emperor Quang Trung
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(84) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Khai quan thông thị/Re-opening the Frontier Passes and Lifting the Trade Embargo
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(83) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Triều Tiên và Đại Việt ở triều đình nhà Thanh năm Canh Tuất (1790)/The Meeting of Korean and Vietnamese Diplomatic Missions at the Qing Court in Chinese Lunar Year Canh Tuất (1790)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - TƯ LIỆU
  Từ Quân doanh kỷ lược đến Khâm định An Nam kỷ lược/From Quân doanh kỷ lược to Khâm định An Nam kỷ lược
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Ấm trà, nghề chơi cũng lắm công phu!/Teapots, Hobbies Do Cost Time and Care!
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vài sự kiện về bức chân dung vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ/Facts Regarding King Quang Trung’s Portraits Created by Qing Dynasty’s Painters
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(75) (2009): SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Quan niệm về biển cả của người Trung Hoa dưới hai triều Minh-Thanh/ Chinese Concept of the Sea Under Ming and Yuan Dynasties
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - TƯ LIỆU
  Khâm định An Nam kỷ lược, quyển XIII/The Military Archives of the An Nam Campaign (By Order of the Emperor - Khâm định)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Sự đóng góp của Giám mục Bá Đa Lộc vào công cuộc cải cách ở Gia Định (Tiếp theo)/The Contribution of Bishop Pigneau de Behaine to the Reform in Gia Định (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương quan Xiêm-Việt cuối thể kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam - Vietnam Relationship in the Late 18th Century (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Quốc ấn từ An Nam quốc vương đến Việt Nam quốc vương/The Change from the Seal King of Annam to the Seal King of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương quan Xiêm-Việt cuối thế kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam - Vietnam Relationship in the Late 18th Century (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương quan Xiêm-Việt cuối thế kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam-Vietnam Relationship in the Late 18th Century (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương quan Xiêm-Việt cuối thế kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam-Vietnam Relationship in the Late 18th Century
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Liệt phi Nguyễn Thị Kim (1765-1804) - người đàn bà bất hạnh/Imperial Concubine Nguyễn Thị Kim (1765-1804), An Unfortunate Lady
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách?/Lê Duy Kỳ (1766-1793): being pitied or condemned?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(90) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793): being pitied or condemned? (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đi tìm một mảnh khuyết sử qua Khâm định An Nam kỷ lược (Phần II)/Searching for a missing part of Vietnamese history through the book “Khâm định An Nam kỷ lược” (Part II)
  Tóm tắt
 • S. 2(61) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đi tìm một mảnh khuyết sử qua Khâm định An Nam kỷ lược (Phần III)/Searching for a missing part of Vietnamese history through the book “Khâm định An Nam kỷ lược” (Part III)
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương quan Xiêm-Việt cuối thế kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam-Vietnam Relationship in the Late 18th Century (Continued)
  Tóm tắt
 • S. 2(91) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793) - being pitied or condemned? (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(94) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793) - Being pitied or condemned? (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(95) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793) - Being pitied or condemned? (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(96) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793) - Being pitied or condemned? (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tản mạn lịch sử về hình dáng người Việt thế kỷ XVIII/Historical notes on Vietnamese figure in the 18th century
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(99) (2013) - TƯ LIỆU
  An Nam đáng/An Nam đáng (Archives of An Nam).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(102) (2013) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Quýnh (1750-1805)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6-7 (2013) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Quýnh (1750-1805)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Quýnh (1750-1805)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(108) (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Quýnh (1750-1805)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tổng số quân Thanh tử trận tại nước ta trong trận Quang Trung đại phá quân Thanh mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789/Total Qing troops killed in Vietnam during the battle in the early Spring of “Kỷ Dậu” year (1789)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
  Vấn đề địa phương hóa giáo dục tại miền Nam trước năm 1975/The issue of localization in education in South Vietnam before 1975
  Tóm tắt  PDF