Chi tiết về Tác giả

Trung, Lê Nguyễn Thới

  • S. 1(118) (2015) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Listing of species of vascular plants with medicinal value in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6(140) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Bổ sung một số loài thực vật bậc cao vào Danh lục thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế./Adding some higher plants to The List of Flora in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF