Chi tiết về Tác giả

Thảo, Hồ Bạch

 • S. 2(85) (2011) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Cơ duyên nào ngọc quý từ phủ chúa Nguyễn đến tay vua Càn Long?/On what occasion did the precious gem from the Nguyễn lord’s official residence fall into the hands of Emperor Qianlong?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(84) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hiểu Nho văn không dễ/Understanding Hán script Is Not Easy At All
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - TƯ LIỆU
  Sách Trù hải đồ biên của Hồ Tôn Hiến chép việc tiễu trừ Từ Hải/Hồ Tôn Hiến’s Book Trù hải đồ biên (Planning the Marine Territory) Recording Military Campaign to Suppress Từ Hải
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một số minh chứng cho lời kết tội nhà Minh trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi/Some Evidence for Nguyễn Trãi’s Accusations Against The Minh Dynasty in His Work “Bình Ngô đại cáo”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - TƯ LIỆU
  Trung Quốc từng nêu việc đánh chiếm An Nam để gây áp lực với các nước Đông Nam Á/China Once Waged War Against Annam in Order to Put Pressure on the Countries in Southeast Asia
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(90) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Từ một cuộc hành quân phối hợp dưới thời nhà Thanh, thử so sánh khả năng hàng hải giữa hai nước Trung-Việt thời bấy giờ/From a co-ordinate operation under the Qing dynasty, making a comparison of maritime capability between contemporary China and Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(62) (2007) - TƯ LIỆU
  Quỹ tín dụng đất nước/ The credit fund of the nation
  Tóm tắt
 • S. 4(63) (2007) - TƯ LIỆU
  Quỹ tín dụng của đất nước (Tiếp theo)/The credit fund of the nation (Continued)
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi/A discussion on King Lê Lợi’s strategy and tactics against the Ming dynasty army
  Tóm tắt
 • S. 2(91) (2012) - TƯ LIỆU
  Giặc Khách Ngô Côn/Chinese bandit troops of Ngô Côn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(64) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tìm hiểu về con người vua Tự Đức/An attempt to understand King Tự Đức
  Tóm tắt
 • S. 5(94) (2012) - TƯ LIỆU
  Giặc Khách Hoàng Sùng Anh/Chinese bandit Hoàng Sùng Anh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - TRAO ĐỔI
  Trả lời vắn tắt về “văn tịch” và “thư tịch”/A brief answer about “book documents” and “bibliography”
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(107) (2013) - TƯ LIỆU
  Cuộc tranh luận giữa nhóm Tôn Trung Sơn với Lương Khải Siêu về dân quyền, dân chủ, sở hữu ruộng đất/The debate on civil rights, democracy and land ownership between Sun Yat-sen and Liang Qi Shao factions
  Tóm tắt  PDF