Chi tiết về Tác giả

Khánh, Bùi Gia

  • S. 5(82) (2010) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Thủy quân thời Gia Long và Minh Mệnh với công tác tuần tra kiểm soát vùng biển, đảo/The Navy Under the Gia Long and Minh Mệnh’s Reign with Their Patrol Work and Control Over the Sea and Islands
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(90) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Về sự suy giảm sức mạnh thủy quân triều Nguyễn và hệ quả của nó trong cuộc đối đầu với phương Tây/On the recession of navy forces of the Nguyễn dynasty and its consequences in the confrontation with the West
    Tóm tắt  PDF