Chi tiết về Tác giả

Diệu Hạnh, Đặng Đức

  • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Lễ tế Xã Tắc tại Huế thời Nguyễn/The Ceremony Dedicated to the Genii of Earth and Cereals in Hue
    Tóm tắt  PDF