Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7(96) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Con đường bình thường của các đồng tiền “An Nam”/The ordinary appearance “Annam” coins

Tạ Chí Đại Trường

Tóm tắt


Trong các loại tiền thời Tây Sơn có các đồng tiền mang niên hiệu Càn Long và Quang Trung, mặt sau có hai chữ “An Nam” được giới sưu tầm và các nhà nghiên cứu cổ tiền học chú ý. Đã có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt xoay quanh các đồng tiền này, theo những khuynh hướng chính trị, tâm cảm có lúc tách rời với khung cảnh thật của quá khứ.

Từ việc xem cái tên An Nam là quốc danh của nước ta trong mối quan hệ Thiên triều-Phiên thuộc với Trung Quốc, tác giả bài viết cho rằng sự ra đời của các đồng tiền này chính là một biểu hiện của mối quan hệ ấy. Đồng Càn Long-An Nam ra đời nhằm khẳng định việc chiếm hữu của nhà Thanh khi đem quân xâm lược nước ta, cũng như cách Thanh triều đã làm đối với những phiên thuộc khác. Đồng Quang Trung-An Nam ra đời sau khi Quang Trung được nhà Thanh công nhận là An Nam Quốc vương năm 1789, mang ý nghĩa xác nhận quyền lực, đúng lúc cho nhu cầu cần sự chính danh của vua Quang Trung trong lãnh vực đối nội lẫn đối ngoại.

Đặt đúng vị trí của các đồng tiền này trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ sẽ thấy sự xuất hiện của chúng không phải là một biến cố lớn lao trong lịch sử cổ tiền Á Đông.

ABSTRACT

Among coin currencies, there were the coins bearing the regnal year of Qianlong and Quang Trung on the obverse and the inscription of “An Nam” on the reverse, which has drawn attention of ancient coin collectors and researchers. There have been many strong debates around these coins due to political tendencies or feelings.

Based on the viewpoint of considering “Annam” the official name of our country in the relation of “celestial empire-vassal” with China, the author reckons that the appearance these coins was an expression of that relationship. The coin of Qianlong-Annam came to be used in Vietnam in order to confirm the possession of the Qing troops when invading our country, as what the Qing Dynasty did for other vassals. Meanwhile, the coin of Quang Trung-Annam appeared after Quang Trung was recognized as King of Annam in 1789, which meant to confirm the power for the need of the legitimacy of King Quang Trung in internal and external affaires.

If these coins are placed in the right context of the history of that time, people will see their appearance is not a great event in the history of ancient Asian coins.


Toàn văn: PDF