Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(64) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu về con người vua Tự Đức/An attempt to understand King Tự Đức

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Trong các vua nhà Nguyễn, Tự Đức làm vua lâu nhất. Trong 36 năm trị vì của vua Tự Đức (1848-1883), đất nước ta bị Pháp xâm lăng, loạn lạc xảy ra khắp nơi, trách nhiệm của nhà vua đối với lịch sử thật là lớn lao. Qua lời tự chê trách khá thành khẩn trong bài Tự biếm vào năm 1876, rõ ràng là nhà vua đã thừa nhận mình không có đủ khả năng để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Bài viết nhằm tìm hiểu sâu hơn những yếu tố hình thành con người của vua Tự Đức qua các khía cạnh: thể chất, tính tình, học vấn, gia đình, đặc biệt là ảnh hưởng của Từ Dụ Hoàng thái hậu, để hiểu rõ tại sao nét hùng lược quả cảm cần thiết của một vị vua anh hùng trong thời loạn lại thiếu vắng nơi con người này.

ABSTRACT 

Among the Kings of the Nguyễn dynasty, Tự Đức had the longest reign. In the 36 years of his administration (1848-1883), our country’s confrontation with the French invasion, and a lot of social troubles put a heavy historical burden on the King’s shoulder. In his frank self-criticism exposed in his work Tự biếm (Self Critism) written in 1876, one can see that the King was incapable to fulfil his responsibility in a troublesom era of history.

Here the author tries to reach a better insight of the King: Physical condition, personality, knowledge, family...so as to see why this king lack the neccessary courage and resourcefulness typical of a hero of a troubled historical era.