Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(62) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quỹ tín dụng đất nước/ The credit fund of the nation

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Khái niệm “tín dụng” là cách gọi ẩn dụ của tác giả để chỉ tinh thần quả cảm quyết chiến của dân tộc Việt Nam, là một thứ “tín dụng” bảo đảm, để trong nhiều trường hợp không bị ngoại bang ăn hiếp. Nếu sự uy dũng của một dân tộc giúp tránh được những cuộc chiến tranh trong lịch sử, thì “tín dụng” ấy giá trị gấp nhiều lần số lượng tài sản dự trữ trong ngân khố quốc gia; riêng sinh mệnh con người thì hẳn là không tiền nào mua được. Đây cũng là cách nhìn của tác giả khi nghiên cứu về thời nhà Mạc.

Qua bộ sử Thanh thực lục của Trung Quốc, tác giả đã tái hiện một cách sinh động quá trình chuẩn bị xâm lược nước ta của vua Minh Thế Tông, từ năm 1536 đến năm 1640. Sử liệu cho thấy, trong hơn 4 năm, đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ triều đình nhà Minh về việc đánh hay không nên đánh, có những đại thần, tướng lĩnh được giao trọng trách này lại tìm đủ mọi cách để từ chối, dù bị cách chức! Cuối cùng thì nhà Minh cũng đòi được Mạc Đăng Dung đến biên giới làm lễ đầu hàng một cách đầy hình thức. Gọi là hàng nhưng thực chất quan quân nhà Minh không hề đặt chân đến nước ta để kiểm soát, mọi việc nội bộ do nhà Mạc toàn quyền quyết định.

Nhìn lại các điều kiện đầu hàng do nhà Minh đặt ra, ta thấy nhờ “quỹ tín dụng” về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc quá cao, nên nhà Minh tránh không dám mang quân vào gây hấn.

ABSTRACT 

The concept of “credit” is a metaphorical term used by the author to indicate the resolutery courageous spirit of the Vietnamese people. It is also a “guaranteed credit” type used in many cases to stop foreign countries oppressing. If the dauntless bravery of a people helps avoid fighting in wars, the value of that “credit” is much higher than the value of the national property in the treasury especially the cost of human lives is invaluable. Here’s the author’s outlook on researching the Mạc Dynasty.

In the Chinese historical annals Thanh thực lục, the author has lively recounted the process of preparation to invade our country by King Minh Thế Tông from 1536 to 1540. According to some historical documents, for over 4 years there were many internal debates about the invasion of our country happened in the Ming Court.

Many high-ranking mandarins who were in charge of these heavy responsibilities refused to undertake though they were dismissed. However, the Ming Dynasty finally did persuade Mạc Đăng Dung to attend the surrender ceremony perfunctorily near the border of the country. To surrender for form’s sake, in reality the Ming troops did not cross and control our country border, all political affairs were completely decided by the Mạc Dynasty.

Looking back on these “surrender” conditions of the Ming, thanks to the “credit fund” of a very high tradition against foreign aggressions of our people, the Ming Dynasty didn’t dare to invade and provoke our country.