Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(90) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ một cuộc hành quân phối hợp dưới thời nhà Thanh, thử so sánh khả năng hàng hải giữa hai nước Trung-Việt thời bấy giờ/From a co-ordinate operation under the Qing dynasty, making a comparison of maritime capability between contemporary China and Vietnam

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Trong tác phẩm Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên, nhà nghiên cứu người Trung Quốc Hàn Chấn Hoa đã phủ nhận việc nhà Nguyễn nước ta hàng năm từng cho quân đến quần đảo Hoàng Sa, với lý do là thuyền bè nước ta không có khả năng hoạt động xa bờ.

Chính sử nhà Thanh từng nhiều lần ghi nhận các hoạt động tảo thanh của thủy quân nhà Nguyễn trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước. Đặc biệt là cuộc hành quân phối hợp giữa thủy quân hai nước Trung-Việt nhằm tiễu trừ bọn cướp biển vào năm 1833. Kết quả cho thấy, với lực lượng ít hơn nhưng nhờ những ưu điểm vượt trội về kỹ thuật hàng hải, thủy quân nhà Nguyễn đã lập được nhiều chiến công hơn hẳn quân Thanh, khiến Thanh triều phải ghi nhận và khen thưởng rất hậu.

Sự kiện này cho thấy vào nửa đầu thế kỷ 19, kỹ thuật hàng hải của nước ta không hề thua kém các nước trong khu vực và nhận định của học giả người Trung Quốc Hàn Chấn Hoa như đã nói ở trên là hoàn toàn sai lầm.

ABSTRACT

In his book Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên (Notes on China’s Islands in the South Sea), the Chinese researchers Han Zhen Hua denied the fact that the Nguyễn Emperors annually sent troops to the Paracel Islands, for the reason that our boats were not be able to operate offshore.

Qing official history recorded many times the mopping-up operations of the Nguyễn naval forces in the waters bordering the two countries. Especially the co-ordinate operation between the two countries’ naval forces to eliminate the pirates in 1833. The results showed that, with less force but more advantages of marine engineering, the Nguyễn’s naval forces achieved so much more feats-of-arms than the Qing’s that the Qing Court had to acknowledge and reward handsomely.

This event shows that in the first half of the 19th century, our country’s marine engineering was not inferior to countries in the region and the review of the Chinese scholar Han Zhen Hua as mentioned above is completely false.


Toàn văn: PDF