Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(88) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương/Diversity of Lager Size Invertebrates and Water Quality in Hương River

Hoàng Đình Trung, Võ Văn Phú, Lê Thị Miên Ngọc

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Hương và sử dụng chúng làm chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng nước mặt tại 7 điểm trên sông Hương thông qua hệ thống tính điểm BMWPViet và chỉ số sinh học ASPT. Quá trình nghiên cứu được thực hiện trên dòng chính của sông Hương, từ cầu Tuần đến phía trong đập Thảo Long. Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng 2/2011 đến tháng 5/2011 đã xác định được 37 loài trong 25 họ ĐVKXS cỡ lớn, trong đó 8 loài thuộc 2 lớp của ngành Chân khớp (Arthropoda), 21 loài thuộc 2 lớp của ngành Thân mềm (Mollusca), 8 loài thuộc 3 lớp của ngành Giun đốt (Annelida). Các họ ĐVKXS chiếm ưu thế về loài bao gồm họ Corbiculidae có 6 loài (chiếm 16,23% tổng số loài). Tiếp đến là 2 họ Thiaridae và Viviparidae, mỗi họ đã xác định được 3 loài (chiếm 8,12% tổng số loài). Ba họ Nephthydidae, Ampullaridae, Parathelphusidae mỗi họ có 2 loài (chiếm 5,41% tổng số loài).

Nghiên cứu cho thấy nguồn nước sông Hương tại các điểm thu mẫu ở đầu nguồn tương đối tốt, chất lượng nước có xu thế giảm từ trung lưu về hạ lưu. Nguồn nước ở cầu Tuần (M1), nhà máy nước Vạn Niên (M2) dao động trong khoảng bẩn vừa (α) cho tới bẩn ít, có thể dùng để cấp nước cho sinh hoạt, cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giải trí. Vùng nước từ cầu chợ Dinh (M5) đến phía trong đập Thảo Long (M7) bị ô nhiễm hữu cơ vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép dùng cho chất lượng nước mặt (QCVN 08: 2008/BTNMT).

ABSTRACT

The main objective of this study we investigated composition species of Macroinvetebrates for a biotic index to assess the surface water quality at 07 points in Hương river through the system BMWPViet and ASPT indices. The study was carried out in February - May of 2011. As the results, 37 species belong 25 macroinvetebrate families were recorded. Which has 8 species belonging to 2 classes of Arthropoda phyla, 21 species belong to 2 classes of Mollusca phyla, 8 species belonging to 3 classes of Annelida phyla. The composition coverved some predominant familes, such as Corbiculidae has 6 species (occupies 16,23% of total species), Thiaridae and Viviparidae each of them has 3 species (occupies 8,12% of total species). Three families Nephthydidae, Ampullaridae and Parathelphusidae, each of family only have 2 species (5,41%).

The result of research shows that the source water relatively good water quality in upstream and tend to decrease from the middle to downstream. Source water at bridge Tuần (M1), Vạn Niên water plants (M2) range from dirty (α) to dirty little that could be used to supply water for living, for industry, agriculture and entertainment. Source water from Dinh market (M5) to the inside of Thảo Long dam (M7) are organic pollution exceeds the permitted standards for surface water quality (QCVN 08: 2008/BTNMT). 


Toàn văn: PDF