Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(70) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa dạng thành phần loài cá ở hệ thống sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế/Biodiversity on Species Composition of the Ischthyofauna in Truồi River, Thừa Thiên Huế Province

Võ Văn Phú, Nguyễn Thanh Đăng

Tóm tắt


Sông Truồi là một trong mười con sông chính ở Thừa Thiên Huế. Tài nguyên thiên nhiên trong các thủy vực của sông Truồi có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong đợt điều tra, nghiên cứu từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, chúng tôi đã thu thập được 96 loài, thuộc 74 giống, 37 họ và 11 bộ của thành phần hệ cá sông Truồi. Bộ cá Vược (Perciformes) có số họ, giống loài đông nhất (43 loài, chiếm tỷ lệ 44,79%), kế đến là họ cá Chép (22 loài, chiếm tỷ lệ 22,92%), bộ cá Nheo (9 loài, tỷ lệ 9,38%)... Giống cá Bống trắng và giống cá Trê có số loài nhiều nhất.

Trong thành phần loài cá ở hệ thống sông Truồi có 12 loài cho hiệu quả kinh tế cao và 4 loài được ghi vào Sách đỏ Việt Nam.

ABSTRACT

Truồi river is one of ten biggest rivers in Thừa Thiên Huế province. It plays a strategic role in economy, culture and ecotourism of Thừa Thiên Huế province.

In the survey from October 2007 to September 2008, we have collected 96 species belong to 74 genus, 37 families and 11 orders of the ischthyofauna in Truồi river. The Perciformes were the most abundant (43 species, 44,79%), next comes the Cypriniformes (22 species, 22,92%), Siluriformes (9 species, 9,38%) then others. The Glossogobius and Clarias have species domination.

Among them, there are 12 economic species and 4 species found in Red Book of Việt Nam.


Toàn văn: PDF