Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(72) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm sinh trưởng của cá Ong căng ở đầm phá và vùng ven biển Thừa Thiên Huế/Some Characteristics of Growth Process of Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) in Lagoons and Inshore Zone of Thừa Thiên Huế Province

Võ Văn Phú, Biện Văn Quyền

Tóm tắt


Cá Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) ở đầm phá và vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế là loài cá có giá trị kinh tế và có thể khai thác với sản lượng lớn; là món ăn của địa phương nhờ thịt cá thơm, ngon. Hiện nay, việc khai thác thủy sản trong đầm phá và vùng biển Thừa Thiên Huế bằng các phương tiện hủy diệt và khai thác quá mức có thể tái tạo, nên nguồn lợi thủy sản, trong đó có loài cá Ong căng, đang suy giảm nghiêm trọng.

Bài này trình bày kết quả nghiên cứu của các tác giả về một số đặc điểm sinh trưởng của cá Ong căng ở đầm phá và vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, nhằm có cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm loài cá có giá trị kinh tế này.

ABSTRACT

Ong căng (Terapon jarbua Forsskal,1775) in lagoons and inshore zone of Thừa Thiên Huế province is a kind of economic species and people can catch them with big production. This fish is a speciality of the locality due to its sweet-smelling and tastiness.

At present, aquatic resource in lagoons and inshore zone of Thừa Thiên Huế province is over-exploiting by destructive means that causes serious declining of Ong căng population. This article presents results of authors’ research on some characteristics of growth of Ong căng species. The results can be used in building a pattern of aquaculture farming of Ong căng.


Toàn văn: PDF