Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(74) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số minh chứng cho lời kết tội nhà Minh trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi/Some Evidence for Nguyễn Trãi’s Accusations Against The Minh Dynasty in His Work “Bình Ngô đại cáo”

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Bài viết đưa ra những bằng chứng cho lời kết tội nhà Minh trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Đó là những đoạn sử liệu được trích ra từ bộ Minh thực lục của Trung Quốc, mô tả rõ ràng các tội ác dã man của quân Minh, như đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam, thảm sát hàng ngàn tù binh nghĩa quân, giết hại sứ giả, hành hình man rợ các thủ lĩnh nghĩa quân... Bài viết cũng trưng dẫn nhiều văn bản ghi chép việc bóc lột tàn tệ nhân dân Việt Nam từ các chính sách thuế khóa, sưu dịch nặng nề đến việc vơ vét của cải, khai thác cạn kiệt tài nguyên nước ta của nhà Minh.

ABSTRACT

This article presents evidences for the accusations against the Minh Dynasty in the work Bình Ngô đại cáo by Nguyễn Trãi. These are historical documents drawn from Chinese historicall work Minh thực lục that gives clear descriptions of the Minh Forces’ ferocious atrocities such as bloody suppressing against the uprisings of the Vietnamese people, massacre of thousands of prisoners, barbarous killing of emmisaries, executions of leaders of Vietnamese uprising forces... The article also quotes various documents noting down the Minh Dynasty’s exploitation against the Vietnamese people through their taxation and corvee policy as well as their robbery of the Vietnamese property and natural resources.

 


Toàn văn: PDF