Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(76) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế/Study on the Composition of Fish Species in Ô Lâu River, Thừa Thiên Huế

Võ Văn Phú, Nguyễn Duy Thuận

Tóm tắt


Hệ thống sông Ô Lâu là hệ sinh thái điển hình đặc trưng cho nhiều dạng thủy vực khác nhau của vùng miền Trung Việt Nam, từ những khe nhỏ trong vùng núi đến vùng cửa sông ven biển. Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu khá đa dạng. Đã xác định được 109 loài, 76 giống với 31 họ thuộc 11 bộ khác nhau. Số loài phong phú nhất thuộc về bộ cá Chép (Cypriniformes) với 47 loài (chiếm 43,12%). Các họ cá chiếm ưu thế về loài là Cyprinidae (37 loài), Balitoridae (7 loài), Eleotridae (6 loài), Belontidae (6 loài), Gobiidae (5 loài) và Gerridae (4 loài). Sự ưu thế về thành phần loài của bộ cá Chép trong khu hệ thể hiện tính chất nước ngọt điển hình. Đã xác định được 16 loài cá có giá trị kinh tế, 5 loài cá quý hiếm được ghi vào Sách đỏ Việt Nam (2007), cả 5 loài đều được xếp vào bậc VU (Vulnarable) - sẽ nguy cấp và 8 loài cá nuôi nhập nội. Dựa trên quan điểm về sinh thái, có thể chia thành 4 nhóm sinh thái theo độ muối gồm nhóm cá nước ngọt, nhóm cá nước lợ, nhóm cá nước mặn và nhóm cá di cư.

ABSTRACT

Species’s composition of the fishes in Ô Lâu river is quite biodiversity. Our surveys, that were carried out from 2008 to 2009, have revealed that there are 109 species belonging to 76 genus, 31 families and 11 orders, among which,  the Cypriniformes is the one being the most plentiful with 47 species reaching (43.12%). The Cyprinidae reaching 37 species, Balitoridae reaching 7 species, Eleotridae reaching 6 species, Belontidae reaching 6 species, Gobiidae reaching 5 species and Gerridae reaching 4 species are dominant about species. Dominating species’s composition of Cypriniformes in regional fauna showing the typical fresh water’s quality. Baseing on view about ecology, it can divide into 4 ecologically groups following salinity including  fresh water fish’s group, brackish fish’s group, salt water fish’s group and fish migrating’s group.

Among 109 species in Ô Lâu river, there were 16 species having high economic values and 5 valuable and rare species marked in the Red Data Book of Viet Nam (2007). All 5 species are classified as level VU (Vulnarable) - will be endangered, should be protected.


Toàn văn: PDF