Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(82) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế/Growth and Nutrition Characteristics of Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) in Coastal Zone of Thừa Thiên Huế Province

Võ Văn Phú, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Tường Vi

Tóm tắt


Cá Tráp vây vàng là một trong nhiều loài cá kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế đã được xác định và thể hiện dưới dạng phương trình trong bài viết này.

Thành phần thức ăn của cá Tráp vây vàng đa dạng gồm 36 loại thức ăn đại diện cho 7 ngành động thực vật khác nhau, trong đó nhóm tảo (63,88%), nhóm động vật (36,12%). Thành phần thức ăn của cá có sự phân hóa theo nhóm kích thước, cá kích thước lớn có phổ thức ăn rộng hơn nhóm cá có kích thước nhỏ. Độ béo của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế khá cao và tăng dần theo kích thước của cá. Hệ số béo theo Fulton (1902) và Clark (1928) có sự sai khác không lớn, phản ánh sức chứa nội quan không cao.

ABSTRACT

Acanthopagrus latus is one of the economic value fish species in Thừa Thiên Huế province. The researched results defined and expressed as equations in this article.

The fish foot composition included 36 taxon which belong to four different animal an plant sources. There is a different between Fulton’s condition factors and Clark’s. The female fish’s condition factor is higher than that of fish in the same group of age.


Toàn văn: PDF