Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(84) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng sự giảm mức độ ngập lũ tại nội thành Huế khi có sự điều tiết lũ của hồ chứa Tả Trạch/Simulation of the Reduction of Inundation Level in Inner Huế When the Adjustment of Tả Trạch Water Reservoir Happens

Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Ngọc Minh

Tóm tắt


Trong bài báo, độ sâu ngập lũ trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được mô phỏng bằng mô hình thủy động lực kết nối 1D-2D. Nghiên cứu tập trung vào trận lũ lịch sử năm 1999, các kết quả mô hình được hiển thị bằng bản đồ ngập lụt và so sánh với mực nước tại 17 điểm ngập lũ tại thành phố Huế. Với mục đích kiểm soát lũ, hồ chứa nước Tả Trạch được xây dựng để giảm lưu lượng đỉnh lũ. Mô hình được áp dụng để ước tính mức độ giảm ngập khi hồ chứa Tả Trạch đi vào hoạt động và đánh giá mức độ kiểm soát lũ. Các kết quả từ mô hình cho thấy mức độ ngập ở khu vực nội thành Huế giảm trung bình khoảng 0,6m và trên sông Hương (Kim Long) giảm 0,94m.

ABSTRACT

In the article, the flooded depth of the Hương river in Thừa Thiên Huế province is simulated by the 1D-2D  hydrodynamic model. The research focuses on the historical flood in 1999 and the results are shown by the inundation map, compared with the water levels at 17 flooded positions in Huế city. In order to control inundation, Tả Trạch water reservoir was built to reduce the flow of flood crest. The model is  used to estimate the level of flood reduction when Tả Trạch water reservoir is in operation and to assess the level of flood control. Results from the model show that the average reduction of the inundation level is 0.6m in inner Huế and 0.97m in the Hương river (Kim Long).

 

 

 


Toàn văn: PDF