Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(84) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiểu Nho văn không dễ/Understanding Hán script Is Not Easy At All

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Chữ Nho có những đặc điểm nổi bật là súc tích, cô đọng, lời ít ý nhiều, lại không có dấu ngắt câu, không viết hoa danh từ riêng... nên gây rất nhiều khó khăn cho người học, người đọc. Trong lịch sử ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc vẫn còn ghi lại nhiều giai thoại, nhiều vụ án văn tự ly kỳ, mà hậu quả không chỉ liên quan đến tính mạng, tài sản của con người, thậm chí có khi còn ảnh hưởng đến cả những sự việc quan trọng của quốc gia. Việc sử dụng các tài liệu chữ Nho, do vậy, phải luôn được khảo chứng một cách thận trọng, kỹ càng.

ABSTRACT

           Remarkable features of Hán script (Chinese script) are conciseness, polysemy, non-punctuation, non-capitalization of proper nouns, which cause difficulty and problems for learners and writers. In both Vietnamese and Chinese histories, there are sensational anecdotes and writing cases involving lives and properties, even affecting national issues. Consequently, Hán script documents must always be checked carefully.


Toàn văn: PDF