Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(85) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ duyên nào ngọc quý từ phủ chúa Nguyễn đến tay vua Càn Long?/On what occasion did the precious gem from the Nguyễn lord’s official residence fall into the hands of Emperor Qianlong?

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Từ những ghi chép trong Đại Thanh thực lục, đối chiếu với sử liệu Việt Nam, tác giả bài viết dựng lại câu chuyện một nhóm hải tặc Trung Hoa quy thuận quân Tây Sơn, nhân lúc tình hình hỗn loạn ở Đàng Trong đã cướp đoạt nhiều vàng bạc, châu báu mang về Trung Quốc, trong đó có viên ngọc quý mang tên Bình định hợp phù. Viên ngọc được dâng lên vua Càn Long và ông vua “mê ngọc” này đã viết ngay một bài thơ Ngự chế ca ngợi. Không biết viên ngọc quý này nay thất lạc phương nao?

ABSTRACT

        From notes in the Annals of the Qing Dynasty compared to Vietnamese historical records, the author sets forth the story of a group of Chinese pirates who yielded to the Tây Sơn army. Taking advantage of the chaotic situation in Đàng Trong (Cochinchina), they robbed a lot of valuables, among them was a precious gem called Bình định hợp phù (Insignia of Pacification). The gem was offered to Emperor Qianlong and that “adorer of gems” immediately composed a poem to praise it. Until now, nobody knows where it is.


Toàn văn: PDF