Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(145) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thư tịch Hán Nôm về Đinh Tiên Hoàng và nhà Đinh./Sino-Nôm documents on King Đinh Tiên Hoàng and the Đinh Dynasty.

Đinh Khắc Thuân

Tóm tắt


Đinh Tiên Hoàng thiết lập nên nhà Đinh, thời đại nhà Đinh vào năm 968, tính đến nay vừa tròn 1050 năm. Thời đại này đánh dấu lần đầu tiên sau thời kỳ Bắc thuộc, người Việt có được một quốc gia độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, một nhà nước phong kiến tập quyền riêng và quân đội riêng.

Thư tịch Hán Nôm về vấn đề này không nhiều, song lại vô cùng quý giá, có thể xem là những tài liệu gốc quan trọng. Ở đây, chúng tôi hệ thống lại một cách đầy đủ hơn, đồng thời nhấn mạnh ở một số tư liệu tiêu biểu liên quan đến một số vấn đề nổi bật về Đinh Tiên Hoàng và nhà Đinh.

ABSTRACT

SINO-NÔM DOCUMENTS ON KING ĐINH TIÊN HOÀNG AND THE ĐINH DYNASTY

It has been 1050 years since the time Đinh Tiên Hoàng founded the Đinh Dynasty in 968. It was then that the Vietnamese people first created an independent nation, a feudal state with it own army after the period of Chinese domination. There are only a few Sino-Nôm documents, but they are really valuable, which can be considered as important documentary source. In the article, we re-classify them and present some of the typical documents related to remarkable issues about King Đinh Tiên Hoàng and the Đinh Dynasty.


Toàn văn: PDF