Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(144) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng thuật 100 năm nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam./Comprehensive summary of 100 years of studying historical geography of Vietnam.

Trần Trọng Dương

Tóm tắt


Bài viết tổng thuật các thành tựu nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam trong hơn 100 năm khởi đầu từ các nghiên cứu của các học giả Pháp từ cuối thế kỷ XIX qua suốt thế kỷ XX đến nay. Trước tiên, bài viết giới thuyết về địa lý học lịch sử với tư cách là một phân môn của địa lý học nhân văn, so sánh các điểm giao thoa với các chuyên ngành khoa học gần gũi như sử học, sinh thái học nhân văn, và địa danh học lịch sử. Tiếp đến bài viết tổng thuật một số thành tựu cơ bản của ngành này theo các chuyên ngành địa lý học chính trị, địa lý học văn hóa, địa lý học kinh tế, địa lý học khu vực. Kết quả cho thấy, địa lý học lịch sử đã phát triển ở nhiều chuyên ngành khác nhau, góp phần đưa ra những chiều kích khác nhau về nhận thức địa lý và lịch sử của Việt Nam trong quá khứ. 
ABSTRACT     COMPREHENSIVE SUMMARY OF 100 YEARS OF STUDYING HISTORICAL GEOGRAPHY OF VIETNAM
The article comprehensively summarizes achievements of historical geography of Vietnam for over 100 years starting with studies by French scholars from the late 19th century until now. Firstly, it introduces  historical geography as a subsection of human geography, comparing its interferences with close scientific studies such as history, human ecology, and historical toponymy. Then, the article discusses some basic achievements of this branch of studies  in the fields of political geography, cultural geography, economic geography and regional geography. The results show that historical geography has evolved in different studies, contributing to different dimensions of geographic and historical awareness of Vietnam in the past.

Toàn văn: PDF