Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(140) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trò chuyện cùng người “gánh rối nước” xứ Huế./A conversation with the manager of “the water puppet troupe” in Huế.

Đinh Văn

Toàn văn: PDF