Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(132) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phản biện sách: Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á.

Quảng Đại Tuyên, Đổng Thành Danh, Kiều Văn Vũ

Tóm tắt


Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Hàng năm, những công trình nghiên cứu về Sa Huỳnh và Champa luôn được công bố để chia sẻ và thông báo những kết quả nghiên cứu đến với giới học thuật và độc giả. Những trao đổi về các công trình nghiên cứu được công bố cũng thực sự rất sôi động. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi và phản biện về cuốn sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi Nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Nhóm chúng tôi đã chỉ ra ba nhận thức sai lầm từ công bố của nhóm tác giả này: 1) Về khoa học: đầy sai lầm; 2) Về quan hệ dân tộc: dễ gây ngộ nhận, mất đoàn kết; từ đó 3) Độc giả phổ thông tiếp nhận tri thức sai lạc và nguy hiểm.
ABSTRACT
ARGUING AGAINST THE BOOK “VĂN HÓA SA HUỲNH VỚI ĐÔNG NAM Á” (SA HUỲNH CULTURE WITH THE SOUTH EAST ASIA)
Sa Huỳnh and Cham cultures really attract the interest of domestic and foreign experts. Annually, research works on them are published to share the results to the academic circles and readers. The exchange of published works is also exciting. In this article, we want to argue against the book “Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á” (Sa Huynh Culture with  the South East Asia) of authors Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến published by Hong Duc Publishing House (Hanoi) in 2015. We mention three mistaken awareness of their publication in the book: 1) In scientific viewpoint: full of erroneousness; 2) In national relations: easy to cause misunderstanding and disunity; thereby 3) Popular readers receive misleading and dangerous knowledge.

Toàn văn: PDF