Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(132) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư liệu nguyên gốc trong ngoại giao văn hóa: Trường hợp tấm bia do Phan Bội Châu dựng năm 1918 ở Nhật để tưởng niệm bác sĩ Asaba.

Chu Xuân Giao

Tóm tắt


Bài viết này tập trung vào hai nội dung sau: 1) Quá trình phát hiện trở lại tấm bia do chí sĩ Phan Bội Châu dựng năm 1918 ở thị trấn Asaba (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) để tưởng niệm bác sĩ Asaba; 2) Quá trình phát triển từ tư liệu nguyên gốc đến ngoại giao văn hóa của tấm bia. Qua đó, bài viết chỉ ra rằng, tấm bia dựng năm 1918 từng có thời kỳ khá dài tựa như bị quên lãng, rồi được phát hiện trở lại vào đầu thập niên 1970, và từ sau thời kỳ đổi mới thì đã trở thành một biểu tượng quan trọng cho tình hữu nghị Việt-Nhật. 
ABSTRACT
ORIGINAL DOCUMENTS IN THE CULTURAL DIPLOMACY: THE CASE OF THE STELE ERECTED BY PHAN BỘI CHÂU IN 1918 IN JAPAN TO COMMEMORATE DR. ASABA
This article focuses on two following contents: 1) The process of finding the stele erected by patriot Phan Bội Châu in 1918 in the town of Asaba (Shizuoka, Japan) to commemorate Dr. Asaba; 2) The development process from the original material to the cultural diplomacy of the stele. Thereby, the article points out that the stele erected in 1918 had fallen into oblivion for a long time, and was rediscovered in the early 1970s, and after the renewal period, it has become an important symbol of Vietnam-Japan friendship.

Toàn văn: PDF