Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(130) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phủ Dương Xuân thời chúa Nguyễn: Trao đổi cùng hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nguyễn Anh Huy/Dương Xuân residence during the Nguyễn Lords: Some views need to be exchanged with researchers Trần Đại Vinh and Nguyễn Anh Huy.

Nguyễn Đình Đính

Tóm tắt


Trên tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 1 và số 3 năm 2016, hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nguyễn Anh Huy đã công bố hai bài viết cùng khẳng định vị trí của phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn chính là nơi tọa lạc của đình làng Dương Xuân Hạ hiện nay (ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế). Tác giả bài viết này cho rằng, trong hai bài viết nói trên, cả hai nhà nghiên cứu đã cắt gọt trích dẫn (Trần Đại Vinh) và trích dẫn nhưng không phân tích (Nguyễn Anh Huy) từ sách Đại Nam nhất thống chí, tư liệu đáng tin cậy nhất mô tả về vị trí phủ Dương Xuân. Như vậy, ngay từ đầu, thao tác phân tích tư liệu của hai tác giả đã không đáp ứng được tiêu chí khách quan của khoa học. Từ đó, sự khẳng định phủ Dương Xuân chính là tiền thân của đình làng Dương Xuân Hạ là thiếu cơ sở khoa học.
ABSTRACT
DƯƠNG XUÂN RESIDENCE DURING THE NGUYỄN LORDS: SOME VIEWS NEED TO BE EXCHANGED WITH RESEARCHERS TRẦN ĐẠI VINH AND NGUYỄN ANH HUY
In the Journal for Research and Development  No. 1 and No. 3, 2016, two articles of Trần Đại Vinh and Nguyễn Anh Huy were made public confirming that the position of Dương Xuân Residence during the Nguyễn Lords was located right on the present Communal House of Dương Xuân Hạ village (Thủy Xuân ward, Huế city). The author of this article states that in the two articles above, both researchers either truncated the citation (Trần Đại Vinh) or cited but not analyzed (Nguyễn Anh Huy) the origin from the Đại Nam nhất thống chí (Đại Nam Comprehensive Encyclopaedia), the most reliable materials in describing the position of Dương Xuân Residence. Thus, right from the start, the  document analysis of both authors has not satisfied the criteria of scientific objectivity. As a result, the affirmation that Dương Xuân Residence was once on Dương Xuân Hạ Communal House is lacking scientific basis. 

Toàn văn: PDF