Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(129) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhạc Khị và 20 bản Tổ/Nhạc Khị and 20 masterpieces of traditional music.

Nguyễn Tuấn Khanh

Tóm tắt


Trong cuốn Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu, tác giả Trần Phước Thuận cho rằng “Nhạc Khị [Nhạc sư Lê Tài Khị, tên thường gọi là Hai Khị] là người Bạc Liêu đầu tiên có công trong việc canh tân, hiệu đính và hệ thống hóa 20 bản Tổ để làm cơ sở cho đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ”. Người viết bài này đã chứng minh rằng, hai mươi bản Tổ là kết tinh của nhiều bài bản do tiền nhân đã sáng tác từ trước để tạo nên một bộ môn nghệ thuật âm nhạc đặc thù của miền Nam và sự hệ thống hóa cùng thống nhất 20 bài bản Tổ không thể do một cá nhân làm được mà đây là sự kết hợp của nhạc giới cả hai miền Đông, Tây Nam Bộ để lưu lại cho hậu thế bộ môn nghệ thuật độc đáo này và đó là sự đóng góp của tập thể, một truyền thống tốt đẹp của người miền Nam. Trên phương diện khảo cứu, những sự tìm tòi và phát hiện mới đều làm giàu cho nền văn hóa nước nhà. Chi tiết về Nhạc Khị là người đầu tiên canh tân, hiệu đính và hệ thống hóa 20 bản Tổ của nhạc Tài tử do Trần Phước Thuận đưa ra cần phải chứng minh một cách khoa học và cụ thể hơn.

ABSTRACT

In the book Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu (Initial Learning about the composers and traditional music pieces in Bac Lieu) author Tran Phuoc Thuan claimed that “Nhạc Khị [Musician Lê Tài Khị, often called Hai Khị] was the first to renew, revise and codify 20 pieces of traditional music as a basis for Đờn ca tài tử music and songs in southern Vietnam”. The writer demonstrates that these 20 pieces of traditional music are the quintessence of various compositions  composed by the predecessors to create a specific musical style of southern Vietnam, and their systematization and unification could not be performed individually but it was the combination of musicians of both the South-eastern and the South-western in the South of Vietnam to hand down to posterity this unique art, creating a good tradition of the Southerners. In the field of research, new surveys  and findings will enrich the culture of the country. Details of Nhạc Khj, who was considered by Tran Phuoc Thuan as the first person to renew, revise and systematize 20 pieces of traditional music need to be proved more scientifically and specifically.


Toàn văn: PDF