Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(129) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu hiện của văn hóa Huế và Việt Nam qua một số sản phẩm lưu niệm ở Huế/Huế and Vietnamese cultural manifestation through some souvenir products of Huế.

Trương Tiến Dũng

Tóm tắt


Văn hóa Huế mang những đặc điểm riêng biệt của vùng đất cố đô và được biểu hiện qua nhiều hình thức. Bài viết này phân tích những biểu hiện văn hóa Huế qua một hình thức đặc biệt: sản phẩm lưu niệm. Ba cách phân loại các sản phẩm lưu niệm của Huế cũng được trình bày.

ABSTRACT

Huế’s culture possesses distinct characteristics of an ancient capital, which manifests in various  forms. This article analyzes the cultural manifestation of Huế through a special form: souvenir products. Three classifications of souvenir products of Huế are also presented.


Toàn văn: PDF