Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(122) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về niên hiệu Càn Thống của vua Mạc hiện còn trên chuông chùa Viên Minh ở Cao Bằng/About Càn Thống reign of the Mạc King on the existing bell of Viên Minh Pagoda in Cao Bằng Province

Chu Xuân Giao

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả khảo cứu từ tư liệu điền dã và đối  chiếu thư tịch của tác giả về dòng lạc khoản của bài minh hiện còn  thấy trên chuông chùa Viên Minh (cũng gọi là chùa Đà Quận) ở  Cao Bằng. Dòng lạc khoản này đã bị mờ mòn, rất khó đọc nên lâu  nay được ghi lại không thống nhất trong các tài liệu thư tịch cũng  như các công trình nghiên cứu gần đây. Kết quả khảo cứu cho  biết việc đúc chuông và khắc bài minh lên chuông là vào tiết Hoa  Triêu năm Tân Hợi, niên hiệu Càn Thống thứ 19 dưới thời vua Mạc  Kính Cung, dương lịch là năm 1611. Kết quả này góp phần khẳng  định giá trị quý báu của chuông chùa Viên Minh trong việc cung  cấp các cứ liệu văn hóa- lịch sử liên quan đến thời kỳ đầu của nhà  Mạc ở Cao Bằng. Đồng thời, đây cũng là một cứ liệu chắc chắn để  tìm hiểu thêm việc dùng các từ tôn xưng triều đại như Long phi,  Long tập kèm theo năm can chi trong thư tịch xưa.

ABSTRACT

ABOUT CÀN THỐNG REIGN OF THE MẠC KING ON THE  EXISTING BELL OF VIÊN MINH PAGODA IN CAO BẰNG  PROVINCE

The paper presents research results from fieldwork data  comparing to the author’s bibliography about the writing at the  bottom of the epitaph on the bell of Viên Minh Pagoda (also  called Đà Quận Pagoda) in Cao Bằng. The writing is blurred and  eroded, which makes it hard to read, leading to the dissimilarity  among recent bibliographies and research works. Results of the  research proved that the cast of the bell and the engraving of the  epitaph were in Hoa Triêu seasonal segment, the year of the Pig,  1611 A.D, the 19th year of the Càn Thống reign of King Mạc Kính  Cung. The results confirm worthy values of the bell in Viên Minh  Pagoda and provide cultural and historical evidence related to the  early days of the Mạc Dynasty in Cao Bằng. Besides, they are  exact data to find out the use of imperial titles, such as Long phi,  Long tập and the five signs of the Heavenly Stems and of the  Earthly Branches in ancient bibliographies.


Toàn văn: PDF