Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(118) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo cứu tờ bằng Lý Sơn: Văn bản, hiệu điểm và dịch thuật/Research on the royal certificate in Lý Sơn: Writing, punctuation and translation

Trần Trọng Dương

Tóm tắt


Tờ bằng Lý Sơn (trước đây thường được gọi là tờ lệnh Lý Sơn), kể từ khi phát hiện đến nay, được xem là một trong những văn kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của nhà Nguyễn tại Hoàng Sa, góp phần chứng minh tính lịch sử của chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này. Kể từ sau khi được nhóm Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đức Toàn phát hiện và công bố vào tháng 3-4 năm 2009, văn bản này không chỉ được báo giới quan tâm mà còn được giới nghiên cứu và các cơ quan chính phủ hữu trách nghiên cứu. Cho đến giữa năm 2014, văn bản này đã được dịch thuật, chú thích và công bố bốn lần. Các bản sau kế thừa và bổ sung những ý kiến cho các bản trước, thiết nghĩ đó là công việc cần thiết. Chính vì vậy, bài này tiến hành khảo sát một số vấn đề mà trước nay các nhà nghiên cứu chưa đề cập đến. Đó là vấn đề văn bản học của văn bản Lý Sơn, cụ thể là vấn đề phục dựng văn bản, hiệu điểm, phân phiến và dịch thuật văn bản này từ góc độ của khoa văn bản học và ngôn ngữ học.

ABSTRACT

 Since the Royal Certificate in Lý Sơn (formerly known as Ordinance) was found, it has been considered one of the significant documents to confirm the sovereignty of the Nguyễn Dynasty over Hồng Sa (Paracel Islands), and help to clearly prove Vietnam’s legal sovereignty over the islands. After being discovered and announced by a group of researchers, including Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện and Nguyễn Đức Tồn, in March/April, 2009, this certificate has not only been the concern of the mass media but has also been studied by researchers and concerned authorities. Until mid-2014, this document has been translated, annotated and published four times, and the latter inherited and supplemented the former, which is necessary work. Therefore, the article aims to survey some issues which have not yet been mentioned by researchers. It focuses on the domain of textual studies and linguistics, namely text reconstruction, punctuation, segmentation and translation.


Toàn văn: PDF