Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của Kinh Thành Huế đến hình thái nhà vườn truyền thống tọa lạc trong khu vực Kinh Thành/The influence of Huế Imperial City over traditional garden houses located in the city

Nguyễn Ngọc Tùng

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu ảnh hưởng của Kinh Thành Huế đến tổng thể và bố cục sắp xếp của các nhà vườn truyền thống Huế (NVTTH) tọa lạc trong khu vực Kinh Thành thông qua nghiên cứu sự chuyển đổi các yếu tố  tổng thể của các ngôi nhà. Qua khảo sát 84 NVTTH tọa lạc trong khu vực Kinh Thành cho thấy những ngôi nhà này chuyển đổi theo nhiều hình thái khác nhau dưới tác động của quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa. Tuy nhiên một số yếu tố quan trọng như bình phong, bể cạn và hướng nhà chính vẫn được tôn trọng. Có thể nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa những ngôi nhà vườn truyền thống và Kinh Thành Huế. Mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt của văn hóa Huế.

ABSTRACT

 The article explores the influence of Huế Imperial City to the overall arrangement and layout of Huế traditional garden houses located in the Imperial City by studying the conversion of overall factors of these houses. The survey of 84 garden houses located in the Imperial City indicated that they have been converted in many different forms under the impact of urbanization and modernization. However, some important factors such as screens, small ponds and the main direction are still kept. It can be seen that there is a close relationship between the traditional garden houses and Huế Imperial City. This relationship plays an important role in creating the distinct characteristics of Huế culture.


Toàn văn: PDF