Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên/Income problem of local community in eco-tourism activities on Hòn Đốc Island, Hà Tiên

Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần

Tóm tắt


Du lịch sinh thái ở nước ta khá phát triển trên các vùng hải đảo như Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Hòn Mun… Tuy nhiên, để phát triển bền vững, du lịch sinh thái cần chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia trong chuỗi giá trị du lịch. Các hộ dân trên đảo tham gia làm du lịch cần chủ động hơn, tự quyết định giá bán sản phẩm chứ không chỉ dựa vào định suất của các công ty du lịch. Nghiên cứu về chuỗi giá trị du lịch sinh thái tại đảo Hòn Đốc là một điển hình.

ABSTRACT

 Eco-tourism industry on Vietnam’s islands, such as Côn Đảo, The Chàm Island, Hòn Mun Island, etc… is significantly developing. However, for a sustainable eco-tourism development, benefits should be shared among participants in the tourism value chain. Islandish households involved in tourism should be more active to decide the price of their services instead of relying on the regulations of  tourism companies. Research on the eco-tourism in Hòn Đốc Island is a good example.


Toàn văn: PDF