Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(102) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự chuyển đổi mặt đứng nhà chính của nhà vườn truyền thống trong khu vực Kinh thành Huế/Transformation in facade elements and designs of Nhà chính (Major house) of Huế traditional garden houses located in the Citadel area

Nguyễn Ngọc Tùng

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả khảo sát 84 ngôi nhà vườn truyền thống Huế (NVTTH) tọa lạc trong khu vực Kinh Thành, các ngôi nhà này được chia làm 7 dạng dựa vào đặc điểm kiến trúc mặt đứng nhà chính (có hay không có cửa bản khoa; có hay không có hàng cột hiên; và có hay không có mái hiên độc lập). Trong 7 dạng này, dạng 5 (không có cửa bản khoa/có cột hiên/có mái hiên độc lập) được xem là dạng điển hình với 41 nhà. Ngược lại chỉ có 3 ngôi nhà ở dạng 3 (có cửa bản khoa/không có cột hiên/không có mái hiên độc lập) và 3 ngôi nhà ở dạng 4 (không có cửa bản khoa/có hàng cột hiên/không có mái hiên độc lập).

Khảo sát cho thấy có sự chuyển đổi mặt đứng nhà chính của NVTTH trong 7 dạng nói trên, từ hình thái đơn giản đến phức tạp. Trong đó, dạng 5 được xem là hình thái chuyển đổi cuối cùng của các dạng khác. Ngoài ra, mặt đứng nhà chính của các NVTTH cũng cho thấy có sự chuyển đổi từ vật liệu gỗ sang vật liệu bền vững hơn như bê tông, sắt, gạch.

ABSTRACT

According to the surveys of 84 Huế traditional garden houses located in Huế Citadel area, these garden houses can be divided into 7 types based on façade elements and designs of nhà chính-major house (existence of bản khoa door; existence of veranda columns; and existence of separate veranda roof). Among these 7 types, type 5 (no bản khoa door/veranda columns/separated veranda roof) is a typical type with 41 traditional garden houses. In contrast, there are 3 houses in type 3 (bản khoa door/no veranda columns/no separated veranda roof) and also 3 houses in type 4 (no bản khoa door/veranda columns/no separate veranda roof).

Among these 7 types mentioned above, there have been transformation from simple forms with local and wooden material to complicated forms with durable materials such as brick, steel and concrete. In addition, type 5 is seemingly final form for transformation from other types of nhà chính (major house).


Toàn văn: PDF