Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đỗ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Duy Thành, Lê Thị Hà Đông

Tóm tắt


Kĩ thuật dạy học (KTDH) là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có thể nói, kĩ thuật dạy học đóng vai trò là nền tảng của phương pháp dạy học, mà trong đó để có phương pháp dạy học tốt, người giáo viên (GV) cần phải thực hiện tốt các kĩ thuật dạy học. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kĩ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong dạy học môn Toán. Đồng thời, bài báo nêu ra cách thức tiến hành các kĩ thuật đó và các ví dụ minh họa việc áp dụng các kĩ thuật này trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông.