Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Tóm tắt


Bài viết là công trình nghiên cứu của tác giả về kết quả đánh giá thực trạng
tư duy phản biện của sinh viên Trường Đại học Hải Phòng; biện pháp rèn luyện tư duy phản biện cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện tư duy phải biện trong dạy học cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.  

Toàn văn: PDF