Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ TƯ

Trịnh Quang Dũng, Vũ Thị Thảo

Tóm tắt


Cách mạng công nghệ lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến các hoạt
động tại các nhà trường đại học. Giảng dạy truyền thống kết hợp với giảng dạy trực tuyến đang là xu hướng chính trong các trường đại học thông minh, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Bài viết nhằm đưa ra các hình thức dạy học cụ thể (hình thức dạy học truyền thống, dạy học trải nghiệm; giảng dạy trực tuyến elearning), trong đó tác giả cũng phân tích những phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thức dạy học cụ thể; đồng thời tác giả cũng đưa ra một số bài học kiến nghị trong việc lựa chọn và sử dụng linh hoạt các hình thức dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.  

Toàn văn: PDF