Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾP CẬN ĐỊNH HƯỚNG CDIO TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Vũ Thị Thu Huyền

Tóm tắt


Bài báo này mô tả quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và
khung chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hải Phòng tiếp cận theo định hướng thực hành của mô hình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). Quá trình xây dựng được trình bày chi tiết bắt nguồn từ hiện trạng chương trình đào tạo sẵn của Khoa cho đến cách thức áp dụng CDIO nâng cao tính thực hành thích ứng với yêu cầu kiểm định chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các điều chỉnh phù hợp. Chúng tôi cũng đề xuất một quy trình triển khai dựa trên kinh nghiệm áp dụng thực tế để việc xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo trọng điểm mới tại Khoa Công nghệ thông tin nhằm đem lại cho sinh viên một không khí học tập mới, thông qua phương pháp dạy và học chủ động hơn nhằm thích ứng với nhu cầu của xã hội.  

Toàn văn: PDF