Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Nguyễn Thị Thuy Thủy, Phương Hữu Từng

Tóm tắt


Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt, bởi "lực lượng sản xuất đặc biệt" đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. Chính sách hiện nay về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, thực hiện. Tuy nhiên chính sách chưa đủ mạnh để tạo được động lực, thu hút sự tham gia của xã hội và hội nhập quốc tế. Chưa có quy hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên đại học trong quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành và cả nước. Chưa có các trường, khoa đào tạo giảng viên chuyên nghiệp. Việc quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chưa đầy đủ, đồng bộ, còn chồng chéo và đặc biệt còn thiếu những chính sách quan trọng, phù hợp và những cơ chế thực hiện thống nhất năng động, linh hoạt. Do vậy tác giả nghiên cứu nền tảng hệ thống lý luận và thực tiễn làm cơ sở đề xuất giải pháp về chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.


Toàn văn: PDF