Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - HỘI NHẬP

Đào Văn Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bùi Bá Khiêm, Vũ Thị Thu, Đỗ Thị Thái Linh

Tóm tắt


Bài viết này sử dụng dữ liệu thứ cấp và dữ liệu thu được qua khảo sát để
phân tích và đánh giá hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng qua 06 năm thành lập và phát triển. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tạp chí khoa học, nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả mà Tạp chí đã đạt được trên con đường đổi mới theo hướng hội nhập. Cụ thể, Tạp chí không chỉ là tấm gương phản chiếu năng lực nghiên cứu, diễn đàn khoa học của giảng viên và các nhà nghiên cứu mà còn khẳng định danh tiếng cho nhà trường; tính đa dạng của hội đồng biên tập được khẳng định ngay từ khi thành lập Tạp chí; quy trình phản biện và chất lượng phản biện được đánh giá tương đối phù hợp; công tác biên tập và xuất bản ngày càng được cải thiện; website của tạp chí cũng được xây dựng và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, cùng với hướng phát triển Trường Đại học Hải Phòng thành trường đại học định hướng ứng dụng, thực hành đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng tầm Tạp chí. Bài viết cũng đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển Tạp chí theo hướng Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập.  

Toàn văn: PDF PDF